گروه آموزشي دوم ابتدايي بشرويه

ارزشبابي توصيفي در يايه دوم ابتدايي

آزمون رياضي کلاس دوم ابتدايي- ديماه 88

                  نمونه سؤال ریاضی دوم ابتدایی  - ديماه88

(اين آزمون براي استفاده اولياي گرامي تهيه شده تا بدين وسيله پيشرفت فرزند خود را محک بزنند )

 1)    جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.

    47 برابر است با .........یکی و.........ده تایی

    90 برابر است با ..........یکی و........ده تایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2)  با دو رقم 3  و  8  دو عدد دو رقمی بنویس.        ..........                    ............

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3)  یک عدد دو رقمی بنویس که رقم های ان مثل هم باشد.                 .........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4)     عدد قبل وعدد بعد عدد نوشته شده را بنویس .          ......... ـــ    67 ـــ     ..........

 

                                                                                     ........ــــ۳۳ ــــ ............  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5) برای شکل یک جمع ودو تفریق  بنویس .    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6) علامت مناسب <   =   >    قرار دهید.        9     5                   2+8      ۸                              

   ۱+۳          ۱+۹                                            ۴۸            ۶۸  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   7)      =  9 -  17 را روی محور اعداد نمایش بده.

 

     <ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8)  چهار عدد زوج دو رقمی بنوبس. .........               ..........                .......        .........

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9)     مصطفی 8 بادام دارد. خواهرش فریده 2 بادام کم تر از او دارد. فریده چند بادام دارد؟.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10)در جای خالی عدد مناسب بنویس.         10 = 3+.......                      10 = ....... +1

 

  .            ............+10 =17       .........=3 +(9+1)                           ......... = 3+ 15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11)  ساعت روبرو چه ساعتي را نشان مي دهد.                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  12) با رقم وحروف بنویسید.                            ...........................................200

  

   سیصد وپنجاه وهفت ................                    ......................................... 48

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     13) جواب تفریق ها را بنویس.              ........ =4-19                     .......=6-11

 

               ................=3-10                 ......................=5-5                                        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14)خطی را ک بدون جا به جا کردن خط کش می کشیم ِ  خط   .................... می گویند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   موفق وپيروز باشي

*****************************************

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۸۸ساعت 18:57  توسط سليمي - بشرويه  |