گروه آموزشي دوم ابتدايي بشرويه

ارزشبابي توصيفي در يايه دوم ابتدايي

چيستان رياضي

نام و نام خانوادگی-----------------   کلاس دوم      دبستان :

١-من چه عددی هستم؟ دو رقم دارم که رقم هایم مانند هم هستند ، پنج نا یکی دارم . ----------

٢- عدد بعد از سی و سه هستم حروفی و عددی ام را بنویس.-----------        ---------------

٣-عددی هستم که اصلا یکی ندارم ولی نه تا ده تایی دارم . عددی من را بنویس.

٤-من قبل از بزرگ ترین عدد دو رقمی هستم ، حروفی من را بنویس.

٥-اگر۶تا به من اضافه کنی می شوم یازده ، بگو من چه عددی هستم؟

۶-عددی هستم دو رقمی ،٤تا یکی دارم، و ده تایی من ٢تا از یکی ام بیش تر است ،

اگر من را پیدا کردی ،جدولم را بکش.

٧-اگر من را با هر عددی جمع کنی هیچی به آن عدد  اضافه نمی کنم.زود باش بنویس من چندم؟

٨-من گم شده ام ، فقط یادم می آید که ٢تا از من کم کرده اند و ۶تای دیگر از من باقی مانده است .

من را پیدا می کنی؟

٩-من عدد بعد از۶ هستم چند تا به من اضافه کنی  تا بشوم کوچک ترین دو رقمی؟

١٠-می دانم که  می توانی  مسئله ای بنویسی که حل آن ٣=٤-٧ باشد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم دی ۱۳۸۸ساعت 17:44  توسط سليمي - بشرويه  |